Tỉnh Nam Định triển khai thu thập, rà soát thông tin, dữ liệu về tổ chức bộ máy

Triển khai thu thập thông tin, dữ liệu về tổ chức bộ máy nhằm đảm bảo các thông tin, dữ liệu về tổ chức bộ máy của tỉnh được chính xác và cập nhật kịp thời, đầy đủ vào cơ sở dữ liệu quốc gia; góp phần nâng chất lượng công tác quản lý nhà nước ngành Nội vụ nói chung. Đồng thời, đây cũng là một trong những nội dung, nhiệm vụ thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng; Nghị định số 47/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/4/2020 về Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước...

Sở Nội trân trọng giới thiệu Văn bản số 910/UBND và đăng tải các mẫu phiếu để các cơ quan, đơn vị, đia phương khai thác sử dụng.

1. Văn bản số 910/UBND-VP8 của UBND tỉnh Nam Định.

2. Mẫu phiếu kê khai đối với cơ quan hành chính.

3. Mẫu phiếu kê khai đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Biểu tổng hợp chung các đơn vị, cơ quan hành chính.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác